Pirkimo taisyklės

1.      BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1     Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) sudaromos tarp prekes parduodančio asmens (toliau – Pardavėjo) ir prekes įsigyjančio asmens (toliau – Pirkėjo).

1.2     Šios Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas, atsakomybę, Pirkėjo duomenų apsaugą bei tvarką Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje.

1.3     Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus ar pakeistą pardavimo tvarką bei sąlygas. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.4     Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:

1.4.1.     veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.4.2.     nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.4.3.     juridiniai asmenys;

1.4.4.     visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

1.5.    Pardavėjas, patvirtindamas Taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis Taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.

1.6.    Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“ (žr. 5 skyrių „Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“). Pirkėjas atlikęs šių veiksmų seką taip pat patvirtina, kad jis patenka į asmenų, turinčių teisę pirkti el. parduotuvėje (Taisyklių 1.3. p.) sąrašą.

2.      PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1.  Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

2.2.   Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (užpildęs prekių grąžinimo formą) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo užsakymo apmokėjimo.

2.3.   Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

2.4.   Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

2.5.   Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

2.6.   Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją internetinės svetainės apačioje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

2.7.   Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

3.      PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1.   Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

3.2.   Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją bei informuoti LR teisėsaugos institucijas.

3.3.   Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.

3.4.   Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo įsigytas prekes Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje.

3.5.   Susidarius svarbioms ir iš anksto nenumatytoms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

3.6.   Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymo ne grynaisiais pinigais numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

3.7.   El. parduotuvė turi teisę visais atvejais nesudaryti pirkimo-pardavimo sutarties su konkrečiu Pirkėju, pateikusiu užsakymą, įskaitant, bet neapsiribojant tuos atvejus, kai Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžino prekes 2 (du) ir daugiau kartų per paskutinius 12 mėnesių.

3.8.   El. parduotuvė turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris remiantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties.

4.      PREKIŲ UŽSAKYMAS, KAINOS, ATSISKAITYMO TVARKA

4.1.   El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

4.2.   Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu, kuriuo nurodo, jog užsakymas priimtas.

4.3.   Pirkėjas pastebėjęs užsakyme klaidą arba norėdamas užsakymą anuliuoti, privalo nedelsdamas susisiekti telefonu 8 675 35000.

4.4.   Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM. El. parduotuvė pasilieka teisę keisti prekių kainas pasikeitus mokesčių dydžiams.

4.5.   Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

4.5.1.        apmokėjimas internetu. Pasirinkus šį atsiskaitymo už prekes būdą, pirkėjas bus nukreiptas į Paysera.lt bankinę sistemą.

4.6.   Sistema Paysera.lt leidžia atsiskaityti už pasirinktas prekes šiais būdais:

4.6.1.        atsiskaityti per AB SEB bankas, AB “Swedbank” bankas, AB “DNB” bankas, AB Danske bankas, AB Nordea Bank, AB Šiaulių bankas, AB „Citadele“ bankas, Medicinos bankas elektronines bankininkystės sistemas;

4.6.2.        Maxima LT kasose, “Lietuvos spaudos” ir Narvesen, Paypost kioskuose, Perlo terminale (pasirinkus šį atsiskaitymo būdą Pirkėjas turi atsispausdinti jam sugeneruotą mokėjimo sąskaitą).

4.7.   Pasirinkus 5.5.1. punkte nurodytą būdą „Apmokėjimas internetu“, atsakomybė už duomenų saugumą tenka Paysera.lt. Ši sistema administruojama “EVP International” UAB, Mėnulio g. 7, LT-04326 Vilnius, Lietuva.

4.8.   Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant.

5.      UŽSAKYMO ĮVYKDYMO TERMINAI, PREKIŲ PRISTATYMAS

5.1.   Tik gavus apmokėjimą, užsakymas suformuojamas ir perkeliamas į Pirkėjo elektroninę sąskaitą el. parduotuvėje.

5.2.   Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

5.3.   Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu Prekių užsakymas pateikiamas netinkamos komplektacijos, į Pirkėjo elektroninę sąskaitą el. parduotuvėje priskiriami netinkami, arba neįsigyti leidiniai.

6.      PREKIŲ KOKYBĖ, GARANTIJOS

6.1.   Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

6.2.   Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

7.      PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

7.1.   Visos prekės, Pirkėjo įsigytos elektroninėje parduotuvėje gali būti grąžinamos įstatymų nustatyta tvarka per 14 dienų nuo užsakymo apmokėjimo.

8.      PIRKĖJO IR PARDAVĖJO ATSAKOMYBĖ

8.1.   Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

8.2.   Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.

8.3.   Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

8.4.   Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

8.5.   Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

8.6.   Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

9.      RINKODARA IR INFORMACIJA

9.1.   Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.

9.2.   Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

9.3.   Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

9.4.   Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės puslapio apačioje nurodytu el. pašto adresu arba pateikia ten pat nurodytu telefonu.

9.5.   Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

10.    BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Šios Taisyklės paskutinį kartą atnaujintos 2022-01-01.

10.2. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

10.3. Savininkai turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas internetinėje parduotuvėje www.vokiskaprodukcija.lt.

10.4. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinės parduotuvės sistemoje.

10.5. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, Pirkėjas turi teisę jos atsisakyti raštu el. paštu info@vokiskaprodukcija.lt arba paštu Vilniaus g .34 Pasvalys LT-39117 su sąlyga, kad Pirkėjas nesinaudos internetinės parduotuvės paslaugomis.

10.6. Jei po Taisyklių papildymo ar pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja redakcija.

10.7. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR teisės aktų nustatyta tvarka.

Vokiskaprodukcija.lt 2024
Sprendimas Pastebimas.lt

Susisiekite